Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

Kontrola nemocných SIDA s.r.o.

Zákon o nemocenském pojištění stanovuje zaměstnavatelům povinnost poskytovat náhradu mzdy za pracovní dny po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) svého zaměstnance.

Náhradu mzdy poskytuje zaměstnavatel podle předpisů pracovního práva, v tomto případě zákoníku práce (§192 – 194 ZP). Náhrada mzdy tedy není dávkou nemocenského pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení nebude kontrolovat oprávněnost nároku na ni, její výši a event. spory o tuto náhradu.

Vzhledem k tomu, nebude správa sociální zabezpečení ani provádět po tuto dobu kontrolu dodržování léčebného režimu  u zaměstnanců dočasně práce neschopných.

Zaměstnavatel má oprávnění kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud se jedná o povinnost zdržovat se v místě pobytu, po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Podle statistických výsledků je největší počet pracovních neschopností právě do 16,5 dne průměrné délky pracovní neschopnosti.

Proto společnost SIDA s.r.o. realizuje projekt „Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců“, který na základě smlouvy a zplnomocnění zajistí pro zaměstnavatele kontrolu jejich zaměstnanců v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Základní smysl a cíl projektu Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců >>>

Preventivně působit na zaměstnance prováděním pravidelných kontrol dodržování léčebného režimu ve smyslu kontroly povinnosti nemocného zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržování rozsahu povolených vycházek a omezit tak nárůst účelových krátkodobých pracovních neschopností (zdraví nemocní).

Odhalovat porušování léčebného režimu zaměstnanců ve smyslu porušení povinnosti nemocného zdržovat se v místě pobytu a dodržování rozsahu povolených vycházek.

Zajištění operativních kontrol v režimu:

  • standardní kontrola – do 2 dnů od učinění objednávky
  • expresní kontrola – do 4 hodin od učinění objednávky
  • opakovaná kontrola – následující den po první kontrole

Snížení nákladů zaměstnavatelů spojených s prováděním kontrol vlastními zaměstnanci.

Výsledkem kontroly je
  • snížení nákladů zaměstnavatelů se zajišťováním náhradních pracovníků v případě značného nárůstu krátkodobých pracovních neschopností jeho zaměstnanců
  • odbourání nákladů se zajištěním kontrol vlastními zaměstnanci
  • objektivní posouzení dodržování léčebných režimů jeho zaměstnanci bez vlivu osobních vazeb kontrolorů
Cílem kontroly není
  • posouzení dodržování léčebných režimů jeho zaměstnanci z hlediska odborného (lékařského)
Ceník prováděných kontrol >>>
standardní – do 2 dnů od nahlášení (město Prostějov) 220,- /kontrola
expresní – do 4 hodin od nahlášení (město Prostějov) 300,- /kontrola
opakovaná – následující den po první kontrole u stejného zaměstnance
(město Prostějov)
280,- /kontrola
vyžádaná kontrola připadající na den státem uznávaným svátkem
(město Prostějov)
350,- /kontrola
příplatek za kontrolu mimo město Prostějov – u všech variant 7,50 /km
poplatek za uzavření smlouvy a zavedení do systému pohotovosti 1 500,-
  • kontroly jsou prováděny v době pondělí až neděle, vždy v době od 07:00 hod. do 20:00 hod.
  • všechny ceny uvedeny bez DPH
  • u pravidelných odběratelů je možné sjednat individuální ceny, včetně paušálních plateb

Při veškerých činnostech společnosti SIDA s.r.o. je uplatňován systémový přístup k jakosti jejích produktů a služeb v souladu s požadavky norem ISO 9001

Veškerý tok informací ve společnosti a jejich získávání, zpracovávání a uchovávání je uskutečňován v souladu s vydaným Osvědčením č. 000678 Národního bezpečnostního úřadu České republiky a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pokud máte zájem o získání bližších informací a podkladů, kontaktujte netusil@sida.cz.

Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463