Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

Náhradní plnění SIDA s.r.o.

Tzv. „náhradní plnění“ je způsob jak naplnit ustanovení zákona o zaměstnanosti a zákonné normy s tímto související, pokud zaměstnavatel není schopen naplnit povinný podíl osob se zdravotním postižením ve svém pracovním poměru a současně nechce platit značně vysoký odvod do státního rozpočtu za takto nenaplněný povinný podíl. 

SIDA s.r.o. – zaměstnavatel na chráněném trhu práce

Od 20.4.2018 má společnost   SIDA s.r.o.  uzavřenou s Úřadem práce písemnou  Dohodu o uznání   zaměstnavatele  za  zaměstnavatele na chráněném trhu  práce dle  § 78 zákona č. 435/2004 Sb.,   zákon  o zaměstnanosti, v platném znění. Z tohoto důvodu může poskytovat výrobky nebo služby pro účel uvedený v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

LIMIT PRO POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ PRO ROK 2019 JE :

97,764.226 Kč

aktuální volný limit je uveden na stránkách MPSV – seznam dodavatelů náhradního plnění – po vložení našeho IČ: 60697148


Vymezení okruhu osob se zdravotním postižením - §67 >>>

(po novele zákona č. 435/2004Sb. platné od 1. 1. 2015)

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány

  • invalidními ve třetím stupni (dále jen osoby s těžším zdravotním postižením),
  • invalidními v prvním nebo druhém stupni, nebo
  • zdravotně znevýhodněnými.
Povinnosti zaměstnavatele - §81 >>>

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

(3) Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky jen do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce (dále jen „limit“) a v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené ministerstvem podle § 84.

(4) Nezaměstnává-li osoba se zdravotním postižením, která je osobou samostatně výdělečně činnou, žádné zaměstnance, považuje se pro účely výpočtu limitu podle odstavce 3 tato osoba za jednoho zaměstnance.

(5) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Pro zjištění podmínky zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, uvedené v odstavci 2 písm. b), je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém došlo k odebrání výrobků, služeb nebo realizaci zakázek.

(6) Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 

Možnost naplnění povinného podílu odběrem výrobků nebo služeb >>>

(§ 18 odst. 1 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Pro účely naplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona (dále jen „dodavatel“) ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Poznámka
MPSV informuje o změně v evidenci náhradního plnění
Ministerstvo práce a sociálních věcí informuje o změně v evidenci náhradního plnění, která začne platit od 1. října 2017 v souvislosti s nabytím novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Ta stanovuje, že dodavatel (tj. zaměstnavatel) s více než 50 % podílem zaměstnanců se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží povinné údaje do elektronické evidence vedené MPSV.

Možnost náhradního plnění od společnosti SIDA s.r.o.

Z následujících rozborů vyplývá, že jestliže zaměstnavatel (zákazník) nemá z provozních důvodů možnost naplnit povinný podíl osob se zdravotním postižením, je pro něj varianta odběru výrobků nebo služeb od společnosti SIDA s.r.o. ideálním řešením. Při započítání možnosti uplatnění náhradního plnění je úspora za odběr  35,7 %.

Vzhledem k tomu, že společnost SIDA s.r.o. zaměstnává jak osoby se zdravotním postižením (splňující však po zdravotní stránce podmínky výkonu vrátní služby – každý zaměstnanec prochází vstupní lékařskou prohlídkou), tak osoby bez zdravotního omezení, vždy lze vhodně kombinovat sestavení směny pro bezporuchové zvládnutí ostrahy objektu. To platí obdobně i pro dodávku úklidových služeb.

Další možnosti náhradního plnění

Odběr kancelářských potřeb a papírenského zboží

Společnost SIDA s.r.o. je dodavatelem papírenského a kancelářského zboží. Tyto odběry jsou v plné míře zahrnuty jako odběry v režimu náhradního plnění (viz níže).

Papírenské a kancelářské zboží je dodáváno ve spolupráci s firmou IVJ export-import, spol. s r.o. a bližší informace najdete na www.ivj.cz.

Odběr reklamních předmětů a zboží

Společnost SIDA s.r.o. je dodavatelem reklamních předmětů a zboží. Tyto odběry jsou v plné míře zahrnuty jako odběry v režimu náhradního plnění (viz níže).

Reklamní předměty a zboží je dodáváno ve spolupráci s firmou PPS Advertising s.r.o. a bližší informace najdete na www.ppsad.cz.

Jak uplatnit náhradní plnění od společnosti SIDA s.r.o.

Společnost SIDA s.r.o. zaměstnává takové množství osob se zdravotním postižením, které při využití výpočtu, stanoveného v § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, převyšuje objem nyní dodávaných služeb a prodaného zboží.

Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463