Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

Fyzická ostraha objektů, patrolovací služba SIDA s.r.o.

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha a ochrana objektů je základním pilířem činnosti bezpečnostní agentury SIDA s.r.o.

Vzhledem k finanční náročnosti dodávky služby (stále se zvyšující náklady na mzdy zaměstnanců, které se odvíjejí od Nařízení vlády ČR č. 333/1993 Sb.) hledá vždy společnost SIDA s.r.o. tu nejvýhodnější variantu ostrahy pro koncového zákazníka a to kombinací fyzické ostrahy, PCO, kamerového dohledu a patrolovací služby.

Více podrobností

Pro další zefektivnění dodávky služby je vhodné převzít od zákazníka další úkoly, které je možné plnit v rámci vrátní a pochůzkové služby a které doposud zákazník vykonával vlastními pracovníky, zejména úkoly telefonní ústředny, poštovní služby, dohled nad technologickými zařízeními ap.

Další variantou dodávky fyzické ostrahy je varianta tzv. „náhradního plnění“, kdy zákazník odběrem služeb od společnosti SIDA s.r.o. naplní svůj povinný podíl zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti.

Fyzická ostraha objektů jako klasický způsob ostrahy a ochrany objektu je nasazen v rozsahu dle posouzení rizik napadení objektu. Posouzení rizik a zpracování plánu ostrahy, včetně cenového návrhu, provede odborný pracovník SIDA s.r.o. ve spolupráci s pověřeným zástupcem zákazníka zdarma na základě předchozího požadavku zákazníka.

Mezi hlavní úkoly spadající do systému fyzické ostrahy patří zejména:

Strážní služba >>>
 • obchůzková činnost
 • uzavírání a otevírání všech prostor v čase a počtu dle určení zákazníka
 • základní protipožární dohled
 • obsluha a dohled nad jednoduchými technologickými zařízeními
 • hlásná povinnost
Vnitřní a recepční služba >>>
 • evidence a kontrola všech vcházejících a vycházejících osob
 • evidence a kontrola všech vjíždějících a vyjíždějících vozidel
 • ohlašování návštěv
 • dohled nad lokálními střežícími a kamerovými systémy

Pro zefektivnění dodávky služby a snížení celkových nákladů zákazníka je vhodné přesunout v rámci výkonu ostrahy objektu na vrátné další povinnosti, zejména spojené:

 • s obsluhou podnikové ústředny
 • zpracování poštovní služby v areálu včetně farnkování zásilek, dovozu a odvozu pošty na Českou poštu, s.p.
 • další úkoly specifikované zákazníkem a slučitelné s výkonem strážní a vrátní služby
Poštovní služba v areálu >>>

Jedná se o velmi využívaný způsob vytížení vrátných zařazených k ostraze objektu. Společnost SIDA s.r.o. má uzavřenu smlouvu s Českou poštou s.p. na zpracování zásilek. Pro zákazníka je schopna vést v objektu kompletní poštovní službu s tím, že veškeré zásilky řádně zaeviduje, vyplatí a zajistí jejich předání na poště. Provoz frankovacího stroje hradí SIDA s.r.o. a zákazníkovi vyúčtuje jeho poštovné společně s dodávkou ostrahy zpětně za kalendářní měsíc.

Obsluha podnikové ústředny >>>

Využití vrátní služby k nahrazení spojovatele hovorů.

Obsluha kotelen a obdobných zařízení >>>

Na základě požadavku zákazníka a odborného vyškolení pracovníků SIDA s.r.o. je možné v rámci obchůzkové činnosti provádět jednoduchou obsluhu plynových kotelen a obdobných zařízení.

Obchůzkový kontrolní systém >>>

Na základě požadavku zákazníka instaluje společnost SIDA s.r.o. na své náklady elektronický kontrolní obchůzkový systém v objektu, který umožní zpětně kontrolovat včasnost a řádnost provádění obchůzkové služby. Kontrolní systém se skládá z řady čipů umístěných v prostoru objektu a ze čtecího zařízení neseného vrátným při obchůzce, do kterého načítá jednotliví čipy. Výstup z tohoto kontrolního systému má možnost zákazník požadovat po společnosti SIDA s.r.o. k doložení plnění smlouvy o ostraze.

Posílení ostrahy o zásahovou skupinu PCO >>>

V každé oblasti, kde působí současně i zásahové skupiny PCO společnosti SIDA s.r.o. dostává zákazník zdarma i službu zásahu na objektu. V případě mimořádné události v objektu je do objektu přizvána i zásahová skupina PCO k posílení ostrahy a zamezení vzniku dalších škod.

Patrolovací služba

Patrolovací služba je nasazována k fyzické ostraze – kontrole objektů tam, kde z hlediska ekonomického a taktického není vhodné použít klasickou fyzickou ostrahu objektu. Služba spočívá v nepravidelných kontrolách objektů členy zásahové skupiny PCO. Při kontrole je zjištěn stav objektu – neporušenost dveří a vstupů, pohyb osob v areálu, kontrola technologických zařízení a plněny další úkoly dle specifikace zákazníkem. Frekvence kontrol je stanovena na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik. Patrolovací službu je vodné kombinovat s dalšími prvky ostrahy zejména PCO a kamerovým systémem.

V rámci dodávky fyzické ostrahy objektu je SIDA s.r.o. schopna poskytnout tzv. „náhradní plnění“.

Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463