+420 582 345 463 info@sida.cz

Fyzická ostraha objektů, patrolovací služba SIDA s.r.o.

Fyzická ostraha a ochrana objektů je základním pilířem činnosti bezpečnostní agentury SIDA s.r.o.

Vzhledem k finanční náročnosti dodávky služby (stále se zvyšující náklady na mzdy zaměstnanců, které se odvíjejí od Nařízení vlády ČR č. 333/1993 Sb.) hledá vždy společnost SIDA s.r.o. tu nejvýhodnější variantu ostrahy pro koncového zákazníka a to kombinací fyzické ostrahy, PCO, kamerového dohledu a patrolovací služby.

Mezi hlavní úkoly spadající do systému fyzické ostrahy patří zejména:

Strážní služba
 • obchůzková činnost
 • uzavírání a otevírání všech prostor v čase a počtu dle určení zákazníka
 • základní protipožární dohled
 • obsluha a dohled nad jednoduchými technologickými zařízeními
 • hlásná povinnost
Vnitřní a recepční služba
 • evidence a kontrola všech vcházejících a vycházejících osob
 • evidence a kontrola všech vjíždějících a vyjíždějících vozidel
 • ohlašování návštěv
 • dohled nad lokálními střežícími a kamerovými systémy

Pro zefektivnění dodávky služby a snížení celkových nákladů zákazníka je vhodné přesunout v rámci výkonu ostrahy objektu na vrátné další povinnosti, zejména spojené:

 • s obsluhou podnikové ústředny
 • zpracování poštovní služby v areálu včetně farnkování zásilek, dovozu a odvozu pošty na Českou poštu, s.p.
 • další úkoly specifikované zákazníkem a slučitelné s výkonem strážní a vrátní služby
Poštovní služba v areálu

Jedná se o velmi využívaný způsob vytížení vrátných zařazených k ostraze objektu. Společnost SIDA s.r.o. má uzavřenu smlouvu s Českou poštou s.p. na zpracování zásilek. Pro zákazníka je schopna vést v objektu kompletní poštovní službu s tím, že veškeré zásilky řádně zaeviduje, vyplatí a zajistí jejich předání na poště. Provoz frankovacího stroje hradí SIDA s.r.o. a zákazníkovi vyúčtuje jeho poštovné společně s dodávkou ostrahy zpětně za kalendářní měsíc.

Obsluha podnikové ústředny

Využití vrátní služby k nahrazení spojovatele hovorů.

Obsluha kotelen a obdobných zařízení

Na základě požadavku zákazníka a odborného vyškolení pracovníků SIDA s.r.o. je možné v rámci obchůzkové činnosti provádět jednoduchou obsluhu plynových kotelen a obdobných zařízení.

Obchůzkový kontrolní systém

Na základě požadavku zákazníka instaluje společnost SIDA s.r.o. na své náklady elektronický kontrolní obchůzkový systém v objektu, který umožní zpětně kontrolovat včasnost a řádnost provádění obchůzkové služby. Kontrolní systém se skládá z řady čipů umístěných v prostoru objektu a ze čtecího zařízení neseného vrátným při obchůzce, do kterého načítá jednotliví čipy. Výstup z tohoto kontrolního systému má možnost zákazník požadovat po společnosti SIDA s.r.o. k doložení plnění smlouvy o ostraze.

Posílení ostrahy o zásahovou skupinu PCO

V každé oblasti, kde působí současně i zásahové skupiny PCO společnosti SIDA s.r.o. dostává zákazník zdarma i službu zásahu na objektu. V případě mimořádné události v objektu je do objektu přizvána i zásahová skupina PCO k posílení ostrahy a zamezení vzniku dalších škod.

Patrolovací služba

Patrolovací služba je nasazována k fyzické ostraze – kontrole objektů tam, kde z hlediska ekonomického a taktického není vhodné použít klasickou fyzickou ostrahu objektu. Služba spočívá v nepravidelných kontrolách objektů členy zásahové skupiny PCO. Při kontrole je zjištěn stav objektu – neporušenost dveří a vstupů, pohyb osob v areálu, kontrola technologických zařízení a plněny další úkoly dle specifikace zákazníkem. Frekvence kontrol je stanovena na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik. Patrolovací službu je vodné kombinovat s dalšími prvky ostrahy zejména PCO a kamerovým systémem.

 
V rámci dodávky fyzické ostrahy objektu je SIDA s.r.o. schopna poskytnout tzv. „náhradní plnění“.
Skip to content